Bazuinenfeest

De zevende maand is de zogenaamde feestmaand, omdat de najaarsfeesten in deze maand vallen. Je kunt deze maand beschouwen als de shabbat van de maanden. De voorjaarsfeesten heeft Yeshua vervuld bij zijn eerste komst naar deze wereld. De najaarsfeesten zal Hij vervullen bij zijn tweede komst, de wederkomst. Daarom zijn deze feesten nog wat meer in raadselen gehuld.

Het eerste najaarsfeest is het Bazuinenfeest, ook wel bekend als Rosh Hashanah. In Leviticus 23:24-25 en Numeri 29:1-6 staat over dit feest het volgende geschreven: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag van bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heer een vuuroffer aanbieden.

Verder staat er niet veel over dit feest in de Bijbel opgeschreven. De betekenis van de ramshoorn kan ons echter wel een stapje op weg helpen. In de bovengenoemde teksten staat in de Hebreeuwse tekst alleen dat het om ‘geschal’ (teru‘ah) gaat. Het instrument wordt verder niet genoemd. Vaak gaat het bij ritueel geschal in de Hebreeuwse Bijbel om de ramshoorn (sjofar). De sjofar werd bij meerdere feesten en gelegenheden geblazen.

De sjofar is een krachtig instrument en draagt veel symbolische betekenis in zich (in het Nieuwe Testament is er geen apart woord voor de sjofar. Het Grieks kent maar één woord voor zowel de trompet als de sjofar. Ik gebruik daarvoor het woord ‘bazuin’):

  1. De sjofar werd gebruikt om de legertroepen van Israël samen te roepen, de muren van Jericho te laten vallen en Gideon de overwinning te geven op de Midianieten (Joz. 6:1-20, Richt. 6:34, 7:16-22). Het lijkt erop dat dit instrument zowel de aardse legertroepen als de hemelse engelenlegers mobiliseert (zie ook Nehemia 4:20 en Zacharia 9:14-15).
  2. God verschijnt op de Sinaï met donder, bliksem en een zeer sterk sjofargeschal (Ex. 19:16, 20:18). In Exodus 19:19 wordt de sjofar haast direct met Gods stem zelf verbonden: Toen het geluid van de sjofar gaandeweg zeer sterk werd, sprak Mozes en God antwoordde hem met een Stem. Dit wordt bevestigd in Openbaring 1:10 waar Yeshua’s stem als een bazuin omschreven wordt: Ik was in de geest op de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Gods Stem klinkt dus als een zeer sterke sjofar.
  3. De sjofar wordt gebruikt om de kroning van een koning uit te roepen. Dit gebeurde bij koning Salomo (1 Kon. 1:34, 39). Maar ook Absalom, Seba en Jehu lieten de sjofar klinken, toen hij zich tot koningen uitriepen (2 Sam. 15:10, 2 Sam. 20:1, 2 Kon. 9:13). En zelfs bij Gods hemelvaart en kroning als Koning, klinkt de sjofar (Psalm 47). Dit heeft ook betrekking op Yeshua’s hemelvaart en kroning als Koning. Yeshua voer namelijk op dezelfde manier op naar de hemel, als dat Hij terug zou keren. En van zijn terugkeer is bekend dat er een grote bazuin bij zal klinken. Ook staat er in Openbaring 11 vermeld dat Yeshua’s kroning als koning met een bazuin gepaard gaat. (Hand. 1:11, 1 Thess. 4:16, Openb. 11:15-17) Bijzonder is ook dat wij met Yeshua tot koningen gekroond zijn. Wij delen in zijn autoriteit! (Matt. 10:7-8, 19:28, Mark. 16:17-18, Luk. 10:17-20, Joh. 14:12, 20:23, 1 Petr. 2:9, Openb. 1:5-6, 4:4, 20:4)
  4. De ark van het verbond werd ook met sjofargeschal naar Jeruzalem gehaald (1 Kron. 15:28). Hiermee kwam Gods aanwezigheid in de Tempel binnen. De sjofar kondigt hier de komst van de aanwezigheid van God aan, net als bij punt 2 en 3…
  5. Met nieuwe maan werd de sjofar geblazen (Psalm 81:4). Volgens de Joodse kalender kondigt de sjofar bij Bazuinenfeest het begin van het nieuwe burgerlijke jaar aan. Zowel de nieuwe maand, als het nieuwe jaar zouden dan door de sjofar ingeluid worden.
  6. De sjofar kon ook een waarschuwing voor gevaar of komend oordeel geven (Jer. 4:5, 6:1, Ezech. 33:1-9, Hosea 5:7-15, 8:1-3). In het bijzonder wordt de oordeelsdag van de Heer met sjofargeschal aangekondigd (Joël 2:1-11, Zef. 1:14-18, Openb. 8:1-9:21, 11:15-19).
  7. Dit leidt ons gelijk tot het volgende punt, namelijk dat de sjofar ook een oproep inhoudt tot boete en berouw. De mensen worden daarmee opgeroepen zich te bekeren. (Jes. 58:1, Joël 2:12-18)
  8. Daarnaast klonk de sjofar om mensen te verzamelen (Jer. 4:5). In het bijzonder om de Israëlieten uit de ballingschap terug naar hun thuisland te roepen (Jes. 27:13). De sjofar is dus ook een instrument om de aliyah van het Joodse volk op gang te brengen. Maar ook Yeshua zal deze functie van de bazuin gebruiken bij zijn komst: En Hij zal zijn engelen uitzenden met een sterke bazuin en zij zullen zijn uitgekozen volgelingen bijeenbrengen van alle windstreken. (Matth. 24:31)
  9. Als Yeshua terugkomt met de bazuin van God, zal ook de opstanding van de doden plaatsvinden (1 Thess. 4:16). Deze opstanding van de doden is een direct gevolg van het blazen van de bazuin. Dat blijkt ook uit 1 Korinthe 15:51-52: Zie, ik vertel jullie een geheim: wij zullen niet allemaal sterven, maar wij zullen wel allemaal in een ogenblik veranderd worden door de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onsterfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

 

We proberen de lijnen samen te nemen. Bazuinenfeest is het feest waarbij God als Koning plaatsneemt op zijn Troon. Zijn aanwezigheid komt de wereld binnen en zijn Stem wordt gehoord. Dit betekent ook oordeel voor de wereld. Gods vijanden worden verslagen. Gods volk wordt verzameld en beloond. De doden staan op. En iedereen wordt geoordeeld naar zijn of haar daden. Kortom, dit is een dag van vreugde en ernst tegelijk!

Bazuinenfeest kan enerzijds ons verlangen vergroten naar de komst van de grote Koning, de wederkomst van Yeshua hamashiach. Maar tegelijkertijd roept deze dag ons op tot zelfonderzoek, boete, berouw en bekering.

Een klein uitstapje naar wat de Joodse traditie hierover zegt: Bazuinenfeest is de dag waarop de hemelse rechtsboeken geopend worden, om het lot voor het nieuwe burgerlijke jaar voor ieder mens te gaan beschrijven. De tien dagen tussen Bazuinenfeest en Grote Verzoendag staan bekend als de tien dagen van inkeer. Je krijgt tien dagen de tijd om zaken recht te zetten met je naaste, met jezelf en met God. Op Grote Verzoendag wordt het lot verzegeld en worden de boeken gesloten. Het oordeel is dan definitief. Wel heel mooi dat juist op die dag de Verzoening van het volk plaatsvindt, want waar zouden we zijn zonder Gods Verzoening! (Zie ook Hemelse rechtbanken)

Voor meer informatie over de manier waarop de sjofar traditioneel geblazen wordt op Rosh Hashanah (Bazuinenfeest), verwijs ik u naar het tabblad ‘Joodse feesten’. Daaronder treft u informatie aan over de Joodse rituelen en gebruiken, die niet direct tot de Bijbel te herleiden zijn…

 

© Jan-Willem van den Bosch