Praktisch onderwijs

Hier treft u toerusting aan met betrekking tot het werk van de Heilige Geest en het in praktijk brengen van Gods Torah. Dit alles ter verheerlijking van de Naam van Yeshua en de hemelse Vader!
Er wordt een stukje praktisch onderwijs gegeven, over hoe je in de praktijk met God kunt leven en wandelen.

Tongentalen
Hemelse rechtbanken (zuivering van het verleden)
Omertelling

 

Tongentalen

Over de tongentalen leven veel verschillende meningen en opvattingen. Sommigen leren dat tongentalen gewoon menselijke talen zijn. Anderen leren dat er maar één tongentaal is. Weer anderen leren dat je tongentalen ontvangen moet hebben om volgeling van Yeshua te kunnen zijn. Aan het eind van dit stuk, zal ik hierover mijn mening geven. Maar eerst de belangrijke vraag: hoe ontvang ik tongentalen?

De tongentalen zijn in de Bijbel vaak een teken van de doop met de Heilige Geest. Op het moment dat Gods Geest iemand voor het eerst helemaal aanraakt en vervult, beginnen mensen in tongen te spreken (Hand. 2:4, 10:46, 19:6, etc.).

Maar de tongentalen hoeven niet persé op deze plotselinge en indrukwekkende wijze te beginnen. Mijn ervaring was namelijk een andere. Bij mij ging het allemaal geleidelijk. Ik begon in tongen te spreken, toen ik ontdekte dat het met overgave van de tong en van je eigen controle te maken heeft. In die tijd begon ik in het gebed gewoon te brabbelen en vreemde klanken te maken. Ik had sterk de indruk dat ik dit gewoon zelf deed. Alleen vroeg ik de Heilige Geest om de controle gaandeweg over te nemen en mij zijn talen te leren. Ik heb een gouden tijd van aanbidding gehad, hoewel ik niet kon zeggen welke woorden van de Geest en welke woorden van mijzelf waren…

Voorheen zou dit mij erg onzeker hebben gemaakt, omdat ik dacht dat de tongentalen je plotseling zouden overvallen en dat dit puur het initiatief van God Zelf zou zijn. Maar nu besefte ik dat het initiatief van God samen opgaat met ons eigen initiatief om de controle over te geven. Waarom zou het in één keer helemaal ‘goed’ moeten gaan? Een kind leert ook niet van de één op de andere dagen spreken, toch? Er was een last van me afgevallen, toen dit besef tot mij doordrong. Je mag gewoon proberen en oefenen. En God daarbij vragen om het initiatief steeds meer over te nemen. Dat zal Hij op zijn tijd echt wel doen! Hij weet of je Hem met een oprecht hart wilt aanbidden… (Paulus spreekt in dit verband over het ‘streven’ naar de gaven. Dat laat zien dat we hier zelf ook initiatief in mogen ontplooien. Zie 1 Kor. 14:1)

Ik merkte ook dat de overgave van de controle, op andere vlakken doorwerkte. Voorheen zou ik me heel gek hebben gevoeld, als ik zomaar wat brabbelde. Maar nu scheelde het me niet meer. Ook in gesprekken met andere mensen merkte ik, dat ik me minder afvroeg hoe zaken zouden overkomen. Ik was vrijer geworden dan voorheen. De controle was overgegeven aan boven. Hoewel dit een strijdpunt blijft, was dit een hele bevrijding!

Het ontvangen van tongentalen is een voortgaand leerproces. Daar getuigt ook Paulus van: je ontvangt niet in één keer alle talen (1 Kor. 14:18). Je kunt er steeds meer bij krijgen. Dat is ook mijn ervaring geweest. Toen ik gedoopt werd door de Heilige Geest (zie onder getuigenissen), kwamen er ineens veel meer andere klanken over mijn lippen, dan ooit tevoren. Ook leken de klanken op andersoortige menselijke talen. Op dat moment waren dat voor mij Hebreeuws en een soort Afrikaanse taal. Maar ook daarna is het steeds een proces geweest van groei en stagnatie. Soms bad ik een tijdlang dezelfde woorden, totdat ik Gods Geest weer vroeg om mij verder te leiden. En dan kwamen vaak na een tijdje weer nieuwe klanken en woorden naar boven. Dat geeft ontspanning. Zo onderwijst de Geest ons in zijn talen!

Tongentaal helpt mij om me te richten op God. Het zorgt ervoor dat mijn geest op Hem afgestemd raakt. Ook kan ik God daardoor op een andere, diepere manier aanbidden. Vaak volgt er een vorm van openbaring (inzichten of beelden bijv.) op het gebruik van tongentalen. Of mijn emoties worden door God aangeraakt. Andersom kan ook. Toen ik gedoopt werd met de Heilige Geest, zaten mijn emoties tot boven mijn hoofd. Op dat moment waren de tongentalen een uitlaatklep voor mijn emoties. Zolang ik in tongen bad, zakten de emoties weg. Ik kon het kwijt. Zo kun je met tongentaal jezelf opbouwen en God verheerlijken! (1 Kor. 14:2,28)

Ik zal hier nog kort ingaan op de opgeworpen meningen aan het begin van dit stuk. Ik geloof niet dat tongentalen gewoon menselijke talen zijn. In de Bijbel wordt namelijk ook gesproken over engelentalen (1 Kor. 13:1). Ook legt Paulus uit dat er een verschil is tussen het gebruik van gewone talen en tongentalen. Bij het bidden in gewone talen wordt er gebeden met het verstand, maar bij het bidden in tongentalen wordt er gebeden in de geest (1 Kor. 14:14-15). Dit is een wezenlijk verschil. Tongentalen zijn van totaal andere orde dan menselijke talen. Ze kunnen niet met het verstand geleerd worden, want het zijn geestelijke talen.

Ik geloof ook niet dat er maar één tongentaal is, gezien er over tongentalen in het meervoud gesproken wordt door Paulus (1 Kor. 13:1 en 14). Hij laat zich er zelfs op voor staan, dat hij meer tongentalen heeft ontvangen, dan alle andere gelovigen! (1 Kor. 14:18)

Het lijkt me ook niet juist om te stellen dat je geen volgeling van Yeshua zou kunnen zijn, als je geen tongentalen hebt ontvangen. De leerlingen van Yeshua moesten een tijd wachten, voordat ze gedoopt werden met de Heilige Geest. In die tijd waren ze allang volgelingen van Yeshua. Ook vraagt Paulus op een gegeven moment aan gelovigen of zij de Heilige Geest hadden ontvangen, toen zij tot geloof kwamen (Hand. 19:2). Dit laat wel zien dat je tot geloof kunt komen, zonder gedoopt te zijn met de Heilige Geest. Hoewel de doop met de Heilige Geest en de gave van de tongentalen wel een belangrijke toerusting vormen voor het leven met Yeshua, is dit geen criterium op basis waarvan je eeuwig leven ontvangt. De redding in Yeshua komt door geloof en vertrouwen in Hem alleen (bijv. Joh. 3:16).

 

Hemelse rechtbanken (zuivering van het verleden)

Hier een kort stukje onderwijs n.a.v. het boek van Robert Henderson ‘Procederen in de hemelse rechtbanken’, omdat dit een essentieel onderdeel is geweest van onze weg met God. Henderson wijst ons erop dat er in veel Bijbelteksten gesproken wordt over hemelse rechtbanken (Job 1, Zach. 3, Luk. 18:1-8, 2 Kor. 5:10-11, Hebr. 4:16). Ook wordt er vaak juridische taal gebruikt in de Bijbel. Dit is niet voor niets, want besluiten in de geestelijke wereld worden stuk voor stuk in de hemelse rechtbanken genomen. Hier wordt besloten welk lot er voor ons is weggelegd. (Zie ook Bazuinenfeest) Welke gebeden wel en niet verhoord zullen worden. En wat de toekomst van steden en landen zal zijn.

Bij onverhoorde gebeden of geestelijke strijd, wordt vaak gezegd: bid of vast nog wat harder! Of schreeuw wat harder tegen de demonen. Maar aan iedere geestelijke oorlog, gaan besluiten in de rechtbank vooraf. Als de boze recht heeft om ons aan te klagen en bepaalde dingen in ons leven te doen, dan kunnen we nog zo hard terugvechten, maar dan zullen we niet slagen. Daarom is het belangrijk om eerst schoon schip te maken: je verleden geestelijk te zuiveren!

Het is belangrijk om hier samen met anderen eens doorheen te bidden. Je kunt God vragen of er nog aanklachten tegen je leven open staan in de hemel. Als dat zo is, zal God dat aan je bekendmaken. De rechtszaak wordt geopend. Je zult moeten belijden dat je schuldig staat op de punten die worden aangedragen. Maar je mag vervolgens ook pleiten met het bloed van Yeshua, want daarin is vergeving van al onze zonden te vinden! Zoek Gods aangezicht hierover, totdat je in je hart overtuigd bent dat je vergeving hebt ontvangen. En dan mag je iedere vloek of narigheid die uit de schuld voortkwam, verbreken. Je zult verandering gaan zien.

Dit betreft niet alleen dingen die je zelf persoonlijk fout hebt gedaan. Het kan ook gaan om generationele vloeken. Als iemand in jouw voorgeslacht aan occulte zaken heeft gedaan, bijvoorbeeld, dan kan er een vloek over je familie liggen. God kan je dit openbaren in gebed. Je zult ook hierin namens je familie schuld moeten belijden, Gods vergeving erover vragen, er afstand van nemen en de vloeken daarvan verbreken in de naam van Yeshua.

Ook kun je als gemeenschap of als land en volk ergens schuldig in staan. Dit kan de zegen voor een gemeenschap of volk in de weg staan. Er rusten dan bepaalde vloeken op de gemeenschap. Met deze zaken ligt het ingewikkelder, omdat niet iedereen bevoegd blijkt te zijn om namens landen of gemeenschappen in de hemelse rechtbanken te mogen spreken.

De hemelse rechtbanken werken niet alleen in negatieve zin. In de Bijbel wordt veelvuldig over hemelse boeken gesproken, waarin het lot of de bestemming van mensen of volken beschreven worden. Voor ieders leven ligt een bepaalde bestemming in Gods Koninkrijk klaar (Psalm 139:16). Deze is beschreven in de hemelse boeken. Wij hebben de opdracht om deze op aarde vervullen, zoals deze in de hemel beschreven staan. Denk ook aan de bede ‘uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde’…

We kunnen bidden of God deze bestemmingen aan ons wil openbaren. Of Hij wil laten zien wat er in de boeken over ons leven geschreven staat. Zo kunnen we beter tot onze bestemming hier op aarde komen en Gods Koninkrijk dienen, zoals het voorbestemd was.

Zelf hebben mijn vrouw en ik ervaren dat God ons door een tijd van zuivering heen leidde. 40 dagen lang kwam het ene na het andere punt naar boven, om op te ruimen. De eerste keer dat ik door zo’n proces heenging, ervoer ik bij de vrijspraak heel sterk dat God glimlachte over ons. Daarna heb ik er minder bij beleefd, maar we merkten wel dat God doorging met het opruimen van een heleboel dingen uit ons leven. Ook merkten we dat onze houding daardoor veranderde. We kwamen meer open te staan om Gods zegen te ontvangen. Ook na deze periode hebben we geregeld ervaren dat de boze uitspraken van onszelf in het verleden, tegen ons gebruikte om rechtmatig narigheid te brengen. Zodra we ons daar bewust van werden, konden we ons uitspraken herroepen en Yeshua’s bloed daarover vragen. We worden steeds voorzichtiger in wat we wel en niet uitspreken, want je woorden zijn tot zegen of vloek voor jezelf en anderen.

 

Omertelling

Tussen Pesach en Shavuot vindt de Omertelling plaats. De 49 dagen van de groeiende oogst worden hardop geteld in het Hebreeuws, met een zegenspreuk daarbij. Omdat het altijd een hele uitzoekerij is, wat er nu precies gezegd moet worden, heb ik hier onze versie genoteerd. De zegenspreuk die wij uitspreken voor de telling is: Baruch atta adonai elohenu, melech ha-olam, asher qidshanu bedamo shel Yeshuah wenoteen lanu et hazeman hazeh lisfirat ha-omer. Dit betekent: “Gezegend bent U, Heer, onze God, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door het bloed van Yeshua en ons deze tijd heeft gegeven voor het tellen van de Omer.”

Hier volgen de tellingen van de dagen en de weken van de Omer. Deze zijn van dag tot dag in Hebreeuwse transliteratie en in Nederlandse vertaling weergegeven. De vijftigste dag wordt traditioneel niet meegeteld, maar uit Leviticus 23:16 maak ik op dat de vijftigste dag ook meegeteld moet worden:

 1. Hayom yom echad la-omer (“Vandaag is de eerste dag van de Omer”)
 2. Hayom shenee yamiem la-omer (“Vandaag is de tweede dag van de Omer”)
 3. Hayom sheloshah yamiem la-omer (“Vandaag is de derde dag van de Omer”)
 4. Hayom arba’ah yamiem la-omer (“Vandaag is de vierde dag van de Omer”)
 5. Hayom gamishah yamiem la-omer (“Vandaag is de vijfde dag van de Omer”)
 6. Hayom shishah yamiem la-omer (“Vandaag is de zesde dag van de Omer”)
 7. Hayom shiv’ah yamiem she-heem shavuah echad la-omer (“Vandaag is de zevende dag, dat is één week van de Omer”)
 8. Hayom shemonah yamiem she-heem shavuah echad weyom echad la-omer (“Vandaag is de achtste dag, dat is één week en één dag van de Omer”)
 9. Hayom tish’ah yamiem she-heem shavuah echad oeshenee yamiem la-omer (“Vandaag is de negende dag, dat is één week en twee dagen van de Omer”)
 10. Hayom ‘asarah yamiem she-heem shavuah echad oeshelosha yamiem la-omer (“Vandaag is de tiende dag, dat is één week en drie dagen van de Omer”)
 11. Hayom echad asar yom she-heem shavuah echad we-arba’ah yamiem la-omer (“Vandaag is de elfde dag, dat is één week en vier dagen van de Omer”)
 12. Hayom sheneem asar yom she-heem shavuah echad wegamishah yamiem la-omer (“Vandaag is de twaalfde dag, dat is één week en vijf dagen van de Omer”)
 13. Hayom sheloshah asar yom she-heem shavuah echad weshishah yamiem la-omer (“Vandaag is de dertiende dag, dat is één week en zes dagen van de Omer”)
 14. Hayom arba’ah asar yom she-heem shenee shavuot la-omer (“Vandaag is de veertiende dag, dat is twee weken van de Omer”)
 15. Hayom gamishah asar yom she-heem shenee shavuot weyom echad la-omer (“Vandaag is de vijftiende dag, dat is twee weken en één dag van de Omer”)
 16. Hayom shishah asar yom she-heem shenee shavuot oeshenee yamiem la-omer (“Vandaag is de zestiende dag, dat is twee weken en twee dagen van de Omer”)
 17. Hayom shiv’ah asar yom she-heem shenee shavuot oesheloshah yamiem la-omer (“Vandaag is de zeventiende dag, dat is twee weken en drie dagen van de Omer”)
 18. Hayom shemonah asar yom she-heem shenee shavuot we-arba’ah yamiem la-omer (“Vandaag is de achttiende dag, dat is twee weken en vier dagen van de Omer”)
 19. Hayom tish’ah asar yom she-heem shenee shavuot wegamishah yamiem la-omer (“Vandaag is de negentiende dag, dat is twee weken en vijf dagen van de Omer”)
 20. Hayom esriem yom she-heem shenee shavuot weshishah yamiem la-omer (“Vandaag is de twintigste dag, dat is twee weken en zes dagen van de Omer”)
 21. Hayom echad we-esriem yom she-heem sheloshah shavuot la-omer (“Vandaag is de eenentwintigste dag, dat is drie weken van de Omer”)
 22. Hayom shenayim we-esriem yom she-heem sheloshah shavuot weyom echad la-omer (“Vandaag is de tweeëntwintigste dag, dat is drie weken en één dag van de Omer”)
 23. Hayom sheloshah we-esriem yom she-heem sheloshah shavuot oeshenee yamiem la-omer (“Vandaag is de drieëntwintigste dag, dat is drie weken en twee dagen van de Omer”)
 24. Hayom arba’ah we-esriem yom she-heem sheloshah shavuot oeshelosha yamiem la-omer (“Vandaag is de viertwintigste dag, dat is drie weken en drie dagen van de Omer”)
 25. Hayom gamishah we-esriem yom she-heem sheloshah shavuot we-arba’ah yamiem la-omer (“Vandaag is de vijfentwintigste dag, dat is drie weken en vier dagen van de Omer”)
 26. Hayom shishah we-esriem yom she-heem sheloshah shavuot we-gamishah yamiem la-omer (“Vandaag is de zesentwintigste dag, dat is drie weken en vijf dagen van de Omer”)
 27. Hayom shiv’ah we-esriem yom she-heem sheloshah shavuot we-shishah yamiem la-omer (“Vandaag is de zevenentwintigste dag, dat is drie weken en zes dagen van de Omer”)
 28. Hayom shemonah we-esriem yom she-heem arba’ah shavuot la-omer (“Vandaag is de achtentwintigste dag, dat is vier weken van de Omer”)
 29. Hayom tish’ah we-esriem yom she-heem arba’ah shavuot weyom echad la-omer (“Vandaag is de negenentwintigste dag, dat is vier weken en één dag van de Omer”)
 30. Hayom sheloshiem yom she-heem arba’ah shavuot oeshenee yamiem la-omer (“Vandaag is de dertigste dag, dat is vier weken en twee dagen van de Omer”)
 31. Hayom echad oesheloshiem yom she-heem arba’ah shavuot oesheloshah yamiem la-omer (“Vandaag is de eenendertigste dag, dat is vier weken en drie dagen van de Omer”)
 32. Hayom shenayim oesheloshiem yom she-heem arba’ah shavuot we-arba’ah yamiem la-omer (“Vandaag is de tweeëndertigste dag, dat is vier weken en vier dagen van de Omer”)
 33. Hayom sheloshah oesheloshiem yom she-heem arba’ah shavuot we-gamishah yamiem la-omer (“Vandaag is de drieëndertigste dag, dat is vier weken en vijf dagen van de Omer”)
 34. Hayom arba’ah oesheloshiem yom she-heem arba’ah shavuot weshishah yamiem la-omer (“Vandaag is de vierendertigste dag, dat is vier weken en zes dagen van de Omer”)
 35. Hayom gamishah oesheloshiem yom she-heem gamishah shavuot la-omer (“Vandaag is de vijfendertigste dag, dat is vijf weken van de Omer”)
 36. Hayom shishah oesheloshiem yom she-heem gamishah shavuot weyom echad la-omer (“Vandaag is de zesendertigste dag, dat is vijf weken en één dag van de Omer”)
 37. Hayom shiv’ah oesheloshiem yom she-heem gamishah shavuot oeshenee yamiem la-omer (“Vandaag is de zevenendertigste dag, dat is vijf weken en twee dagen van de Omer”)
 38. Hayom shemonah oesheloshiem yom she-heem gamishah shavuot oesheloshah yamiem la-omer (“Vandaag is de achtendertigste dag, dat is vijf weken en drie dagen van de Omer”)
 39. Hayom tish’ah oesheloshiem yom she-heem gamishah shavuot we-arba’ah yamiem la-omer (“Vandaag is de negenendertigste dag, dat is vijf weken en vier dagen van de Omer”)
 40. Hayom arba’iem yom she-heem gamishah shavuot we-gamishah yamiem la-omer (“Vandaag is de veertigste dag, dat is vijf weken en vijf dagen van de Omer”)
 41. Hayom echad we- arba’iem yom she-heem gamishah shavuot we-shishah yamiem la-omer (“Vandaag is de eenenveertigste dag, dat is vijf weken en zes dagen van de Omer”)
 42. Hayom shenayim we- arba’iem yom she-heem shishah shavuot la-omer (“Vandaag is de tweeënveertigste dag, dat is zes weken van de Omer”)
 43. Hayom sheloshah we- arba’iem yom she-heem shishah shavuot weyom echad la-omer (“Vandaag is de drieënveertigste dag, dat is zes weken en één dag van de Omer”)
 44. Hayom arba’ah we- arba’iem yom she-heem shishah shavuot oeshenee yamim la-omer (“Vandaag is de vierenveertigste dag, dat is zes weken en twee dagen van de Omer”)
 45. Hayom gamishah we- arba’iem yom she-heem shishah shavuot oesheloshah yamim la-omer (“Vandaag is de vijfenveertigste dag, dat is zes weken en drie dagen van de Omer”)
 46. Hayom shishah we- arba’iem yom she-heem shishah shavuot we-arba’ah yamim la-omer (“Vandaag is de zesenveertigste dag, dat is zes weken en vier dagen van de Omer”)
 47. Hayom shiv’ah we- arba’iem yom she-heem shishah shavuot we-gamishah yamim la-omer (“Vandaag is de zevenenveertigste dag, dat is zes weken en vijf dagen van de Omer”)
 48. Hayom shemonah we- arba’iem yom she-heem shishah shavuot we-shishah yamim la-omer (“Vandaag is de achtenveertigste dag, dat is zes weken en zes dagen van de Omer”)
 49. Hayom tish’ah we- arba’iem yom she-heem shiv’ah shavuot la-omer (“Vandaag is de negenenveertigste dag, dat is zeven weken van de Omer”)
 50. Hayom gamishiem yom she-heem shiv’ah shavuot weyom echad la-omer (“Vandaag is de vijftigste dag, dat is zeven weken en één dag van de Omer”)

 

 

© Jan-Willem van den Bosch