Profetieën

Hier worden profetische inzichten doorgegeven, die God op ons hart en het hart van mensen om ons heen legt. Dit moet uiteraard altijd getoetst worden aan Gods Woord, in gebed en in de praktijk.

Jaren van de ogen en de mond
Verzegeling van de gelovigen
Purim 2019 en de verkiezingsuitslag Provinciale Staten in Nederland
Eindtijd – opwekking en oordeel
Beslissingstijd voor de volken

Jaren van de ogen en de mond

Een kleine twee jaar geleden hoorde ik van enkele profetische voorbidders, dat de afgelopen jaren in geestelijke zin jaren van de ogen zijn geweest. We hebben van alles zien gebeuren in de geestelijke wereld, maar de tijd was nog niet rijp om er ook over te spreken. Maar vanaf 2020 zouden de jaren van de mond aan gaan breken: dan zouden we er ook over kunnen gaan spreken en profeteren…

Nu, aan het einde van 2019, was ik mijn Hebreeuwse leesgroepen aan het voorbereiden, vanuit het boek Hebreeuws in ‘Zes Dagen’. Wat blijkt: de letter ayin betekent ‘oog’ en heeft letterwaarde 70. De letter betekent ‘mond’ en heeft letterwaarde 80. Opeens viel me te binnen dat we in de Joodse jaartelling net de jaren 80 binnengegaan zijn. Eind september begon namelijk jaar 5780. De afgelopen 10 jaar waren dus volgens het Hebreeuwse alfabet ook de jaren van de ogen en de komende 10 jaar de jaren van de mond! 

 

Verzegeling van de gelovigen

De laatste weken legt God in het bijzonder het thema van verzegeling op ons hart (zie ook het gedeelte Bamidbar onder Numeri bij de Torah-uitleg…). We krijgen heel sterk de indruk dat God op dit moment bezig is, zijn kinderen te verzegelen aan het voorhoofd. Degenen die het teken van Yeshua aan hun voorhoofd ontvangen, zullen Gods komende oordelen over de wereld ontvluchten. Deze zullen hen niet kunnen treffen.

In Ezechiël 9:4-6 geeft de Heer een engel de volgende opdracht: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en huilen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Daarna beveelt Hij andere engelen: Trek achter hem aan door de stad, en dood! Ontzie niemand heb geen medelijden. Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit mijn heiligdom.

Dit stuk had betrekking op een oordeel over Jeruzalem, maar heeft ook een diepere profetische betekenis voor de eindtijd. In Openbaring 7:2-3 staat namelijk het volgende geschreven: En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.

Gods oordelen staan voor de deur. Want een tweede thema wat in ons gebed, onze ontmoetingen en onze Bijbelstudies zonder onderbreking naar voren komt, is het thema van onafwendbaar oordeel. Ik werd bijvoorbeeld geraakt door wat God tegen Baruch, de knecht van Jeremia, zegt: Dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen jou, Baruch: Je hebt gezegd: ‘Wee mij, de Heer heeft mijn leed met leed vermeerderd, moe ben ik van zuchten, rust vond ik niet.’ Maar dit zegt de Heer tegen jou: Wat ik gebouwd heb, breek ik af, wat ik geplant heb, ruk ik uit, dat hele land. Zou jij dan voor jezelf naar iets bijzonders streven? Doe dat niet, want Ik zal onheil brengen over al wat leeft – spreekt de Heer – maar jou laat ik je leven behouden, waar je ook naartoe gaat.

Kortgezegd is de boodschap, die momenteel brandt in ons hart: Gods oordeel gaat komen en is onafwendbaar. Maar waak, zoek, huil en bid dat je, samen met je familie en bekenden, verzegeld zult worden om Gods oordelen te ontvluchten en waardig geacht wordt om staande te blijven, als Yeshua komt (Lukas 21:36). We vragen God, net als Abraham: ‘Laat de rechtvaardigen niet omkomen, samen met de onrechtvaardigen … Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?’ (Gen. 18:23,25)

Waarom zou er oordeel moeten komen? De samenleving is ziek, op allerlei manieren. Als we een spade onder de oppervlakte steken, komen we allemaal zwerende wonden tegen. De brief aan Laodicea is speciaal voor onze tijd geschreven. Dit is de zevende en laatste brief in Openbaring 3: En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand mijn Stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met Mij…

Hier valt nog veel meer over te zeggen, maar ik laat het voor nu hierbij. God moge uw ogen openen voor de ware toestand, waarin de wereld verkeert. Wees bereid alles los te laten en zoek uw heil bij Yeshua alleen!

 

Purim 2019 en de verkiezingsuitslag Provinciale Staten in Nederland

Vandaag is het Purim (21 maart 2019 / 14 Adar II 5779). Op dit feest wordt herdacht dat Haman het Joodse volk wilde uitroeien, maar dat God daar middels Ester een geweldige wending aan gaf. De vijanden van het Joodse volk werden verslagen. Men viert vandaag dus wereldwijd dat het antisemitisme niet zal zegevieren. Maar juist in onze dagen zien we het antisemitisme schrikbarend toenemen, ook in ons eigen land. En dit lijkt nog maar het begin van de weeën.

Precies op deze dag (21 maart) wordt namelijk in Nederland de verkiezingsuitslag voor de Provinciale Staten bekend. Forum voor Democratie, dat pas in 2015 werd opgericht, behaalt het grootste aantal stemmen. Ook GroenLinks stijgt flink in de peilingen. Dit baart me veel zorgen. Zelf bezie ik dit, terecht of onterecht, als een profetisch teken in onze dagen. Forum voor Democratie en GroenLinks zijn beide humanistische partijen. En op zich is er niets mis met medemenselijkheid en vrijheid, maar zeker bij Forum voor Democratie zien we dat deze waarden op gespannen voet komen te staan met de vrijheid van godsdienst.

Forum voor Democratie is een nationalistische partij, die zegt een wet in te willen voeren op Bescherming Nederlandse Waarden. Alle instellingen, inclusief religieuze, worden verplicht om te onderschrijven dat wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, de Nederlandse wet dan voor gaat. Dit zal een oprechte volgeling van Gods Thora nooit kunnen onderschrijven. Daarnaast benadrukt de partij de vrijheid om mensen en godsdiensten te bekritiseren, te ridiculiseren en te bespotten. Dit laatste gaat heel ver. Ook willen zij uithuwelijking verbieden, hetgeen in de Joodse godsdienst een groot probleem zal geven. Daarnaast moeten alle scholen verplicht ook andere godsdiensten en levensovertuigingen onderwijzen. Vervolgens mogen religieuze scholen en instellingen niet meer vanuit het buitenland gefinancierd worden. Verder komt er een verbod op het dragen van gezicht bedekkende kleding in het openbaar. Uit dit alles blijkt een sterke antireligieuze houding. (Het is dan ook niet verwonderlijk dat Spinoza als 1 van de grote inspiratoren genoemd wordt)

GroenLinks kwam juist afgelopen week nog in het nieuws met het feit dat zij ruimte willen bieden voor de boycotcampagne tegen Israël (BDS). Strikt genomen geven zij aan geen voorstander te zijn van de BDS tegen Israël, maar ze verzetten zich wel tegen verboden op deze boycotcampagne en noemen deze campagne een ‘geoorloofd middel’ en een ‘geweldloze politieke actie’. Hiermee schuren zij heel dicht aan tegen een uitgesproken standpunt voor de BDS tegen Israël.

Dat nu juist deze twee partijen enorm groeien tijdens de verkiezingen op Purim 2019, brengt mij ertoe dit als een profetische waarschuwing op te vatten. Op Gods feesten gebeuren altijd bijzondere dingen, met een diepe profetische betekenis. Dat hebben we in ons persoonlijke leven meegemaakt, zie verder onder getuigenissen. Maar vaak hebben deze dingen ook te maken met het volk Israël. Daarom baart deze uitslag mij zorgen. Het antisemitisme en de antireligieuze gevoelens zouden in de komende tijd wel eens schrikbarend kunnen gaan stijgen.

Daarom roep ik u bij dezen op tot dringend gebed. Smeek de Heer of Hij ons land en volk nog genadig wil zijn, zodat onze overheid zich achter Israël zal scharen en ruimte zal geven voor de dienst aan de God van Israël, Yeshua en zijn Thora!

 

Eindtijd – opwekking en oordeel

In juli 2018 kreeg ik een beeld van God, waarin ik de hemel geopend zag. En heel veel engelen keken reikhalzend en nieuwsgierig naar beneden, want op aarde stonden indrukwekkende dingen te gebeuren. Het oordeel van de grote Koning is aanstaande. De scheiding tussen licht en duisternis zal scherper worden. De verhoudingen zullen geschud worden. Nederige gelovigen zullen gered en verhoogd worden. Hoogmoedige goddelozen zullen diep vallen.

Toen ik dit beeld kreeg, ben ik gaan zoeken in de Bijbel. Op twee plekken vond ik dat de engelen bepaalde dingen niet weten, maar wel heel graag willen weten. Ten eerste weten ze niet wanneer Yeshua terug gaat komen (Matth. 24:36). En ten tweede zijn ze heel begerig om zich te verdiepen in wat de Heilige Geest de gelovigen verkondigd, over de heerlijkheid die hun wacht, als Yeshua terugkomt (1 Petrus 1:12-13).

In zowel beide voorgenoemde gedeeltes (Mattheüs 24 en 1 Petrus 1) gaat het over de wederkomst van Yeshua, als Rechter. In Mattheüs 24 wordt verteld dat de wederkomst van Yeshua zal komen zoals de zondvloed. Mensen zullen het oordeel niet zien aankomen, doordat ze met alledaagse dingen bezig zijn. Maar plotseling zal het hen overvallen. Daarom moeten gelovigen ten allen tijden waakzaam zijn!

In 1 Petrus 1 wordt de gelovigen op het hart gedrukt om nuchter en waakzaam te zijn, zodat ze klaar zijn voor de komst van Yeshua. De oproep van God klinkt: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig!’ Ook hier gaat het over de dag van het oordeel, die mensen kan overvallen (vers 17). Dat gebeurt als je jezelf helemaal overgeeft aan je begeerten (vers 14). Begeerten en alledaagse drukte kunnen verblinden…

In onze dagen is een ontzagwekkende tijd aangebroken. God gaat schudden aan harten, kerken, landen en aan het heelal. Er zal geen vrede zijn, de komende tijd! De verhoudingen zullen op de schop gaan, als Yeshua’s dag nadert. Hoogmoedige mensen zullen diep vallen en nederige gelovigen zullen verhoogd worden.

In 2 Petrus 3:7 staat geschreven: Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord (Yeshua) als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Yeshua’s komst betekent de vuurproef! De dag van de Heer zal laten zien of je staande kunt blijven in het vuur van het gericht.

In 1 Korinthe 3:13 staat het als volgt beschreven: Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproevenEr wordt verteld dat ieder die op het fundament van Yeshua bouwt, gered zal worden. Maar het maakt ook nog uit hoe je daarop bouwt. Sommige mensen bouwen daarop met hooi. Dat verbrandt in het vuur. Er blijft niets van over. Ze doen hun werken bijvoorbeeld voor de eer van de mensen en niet voor God. Anderen bouwen met zilver of goud. Dat wordt beproefd door het vuur en komt er gelouterd uit tevoorschijn. Zij zullen verheerlijkt worden bij de komst van Yeshua!

Maar dit proces van loutering en oordeel begint al vóór Yeshua’s komst! De eindtijd kenmerkt zich door oordelen over goddelozen en vervolging van gelovigen. In 1 Petrus 1:6-7 staat dat tijden van beproeving en vervolging zorgen dat ons geloof gelouterd wordt door het vuur van het lijden. We mogen ons verheugen over deze tijden, want het levert ons eer en heerlijkheid op in de dag van Yeshua!

Weet u waarom de engelen zich nu reikhalzend vooroverbuigen? Zij zijn heel nieuwsgierig naar de heerlijkheid van Yeshua en de heerlijkheid van zijn volgelingen! (1 Petr. 1) Na het lijden van de huidige tijd, zal de heerlijkheid van Yeshua en zijn volgelingen zichtbaar gaan worden! In Romeinen 8:18-19 lezen we hierover: Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

Met Bazuinenfeest vieren we de komst van Yeshua in heerlijkheid. Zijn komst als koning en rechter. Maar wij zullen Hem in die dag gelijk zijn. Want wij zullen in heerlijkheid geopenbaard worden met Hem (Kol. 3:4). Wij zullen Hem gelijk zijn (1 Joh. 3:2). Wij zullen rechters zijn met Hem (Matth. 19:28). En wij zullen als koningen met Hem op zijn troon zitten (Openb. 3:21)!

Dus zie wat nog verborgen is! Vlak voor Yeshua’s komst begint dit al zichtbaarder te worden: het duister wordt duisterder en het licht wordt lichter. De eindtijd zal een zware tijd zijn van vervolging van gelovigen en oordeel over ongelovigen. Maar Openbaring 11 laat ons ook zien dat Yeshua’s volgelingen in die dagen grote tekenen en wonderen zullen doen! (zie ook Matth. 10:7-8, Mark. 16:17-18) Zij zullen de boodschap van het evangelie nog eenmaal met kracht uit laten gaan. De wereld moet nog één keer wakker geschud worden.

In de geestelijke wereld is op dit moment heel veel in beweging. Allerlei tekenen duiden daarop. Israël bestaat 70 jaar en dat wordt gevierd in de hemelen. Yeshua’s komst wordt voorbereid. Wees dan waakzaam! Vertrouw volkomen op het bloed van Yeshua! Zuiver uw leven! Laat u vullen met het vuur van Gods Geest! Dan zal onze heerlijkheid geopenbaard worden, tegelijk met die van Yeshua.

 

Beslissingstijd voor de volken

In mijn gebeden en studies komt de laatste tijd regelmatig terug dat we in een beslissende tijd voor de volken leven. God is zijn volk Israël aan het terughalen naar het beloofde land, zoals vele eeuwen geleden al voorspeld. Ook was er toen al geprofeteerd dat dit een donkere tijd voor de volken zou betekenen. De volken zouden Israël in de tijd van haar wereldwijde ballingschap namelijk niet goed behandelen. Er zou oordeel komen over de volken, omdat zij Israël zo slecht behandeld hadden (Deut. 30, Jes. 60, 62).

Dit is ook gebeurd. Het Joodse volk is de eeuwen door vervolgd geweest, in alle landen waar zij kwamen. En vandaag de dag zien we het begin van Gods oordelen over de volken. Het Midden-Oosten is in rep en roer. Er komt zegen over Israël, maar duisternis over de volken daaromheen. En ook voor de andere volken op aarde staat het oordeel voor de deur. We leven in een beslissingstijd voor de volken. De volken zullen zeer binnenkort geoordeeld worden op hun houding tegenover het Joodse volk en hun houding naar God toe.

Deze visie werd nog eens bevestigd, toen ik een dienst bijwoonde van Jack van der Tang in gemeente Shamar (Pillar of Fire) in Den Haag. Eén van zijn belangrijkste statements is dit: het is decision time for the nations. In deze tijd is het belangrijk om te bidden voor ons land en volk. Voor de overheid en regeerders. En ook om Israël te zegenen en voor hun leiders, legers en mensen te bidden. Want wie Israël zegent, zal gezegend worden en wie Israël vervloekt, zal worden vervloekt (Gen. 12:3)!

 

© Jan-Willem van den Bosch